§ 1 Navn

Vedtektene gjelder for Teateret Elvenøkk, heretter kalt Elvenøkk.§ 2 Formål

Elvenøkks formål er å:

Underholde og lære opp medlemmer i scenekunst  og omkringliggende fag i egen ellers andres regi.


§ 3 Målsetting

Elvenøkk`s målsetting er å:

 • Være ett aktivt teater på Romerike som arbeider selvstendig eller i andres regi. Elvenøkk er Lenseteateret Fetsund Lensers produksjonsorganisasjon.

 • Være en ledende og beste utøvende teatergruppe i vårt nærområde.

 • Være synlige i nærmiljøet og om mulig delta på festivaler, arrangementer og lignende.

 • Skape samhandling og samarbeid med organisasjoner av tilsvarende karakter, i den hensikt å dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer, og gjennom samarbeid markere teateret som kulturinstitusjon.


§ 4 Virkemidler

Elvenøkk`s virkemidler er:

 • Målrettet arbeid og regelmessige forestillinger.


§ 5 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle. Det er styrets ansvar å regulere inntak av medlemmer etter gruppens behov. Alle medlemmer må signere en skriftlig avtale som regulerer forhold mellom teateret og medlemmet


§ 6 Utelukkelse
Medlemmer som handler mot teaterets vedtekter, bryter den obligatoriske avtalen, eller på annen måte skader Elvenøkk, kan av styret bli utelukket. Utelukkelse kan også vurderes av styret til å gjelde for en bestemt tidsperiode. Medlemmer som ikke betaler kontingent ved forfall anses som utmeldt av teateret.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er Elvenøkks høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest en måned før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret skriftlig innen 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte når det er innkalt på lovlig måte.


Ordinært årsmøte behandler saker som ifølge vedtektene hører til på årsmøtet:
Revidert regnskap

Årsberetning

Budsjett

Kontingentstørrelse

Innkommende forslag

Valg av:

 • Leder, nestleder, kasserer  (velges særskilt),

 • styremedlemmer

 • Revisorer

 • Valgkomite


§ 8 Stemmeregler

 • 1 medlem, en stemme.

 • Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer og oppløsning, som krever 2/3 flertall.

 • Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

 • For å sikre kontinuitet skal det til enhver tid så nærme halvparten som mulig av styremedlemmene være valgt for en periode på 2 år.

 • Regler for avstemning på medlemsmøter er lik med årsmøtets regler for dette. Medlemsmøter er rådgivende for styret-


§ 9 Styret

Styret i Elvenøkk består av ett ulikt antall medlemmer. minimum 3 årsmøtevalgte medlemmer.

Styret konstituerer seg selv på første ordinære styremøte etter årsmøtet. Dette gjelder de som ikke blir direkte valgt av årsmøtet.

Styret utnevner daglig leder og/eller prosjektleder( e) til å forestå den daglige driften.


§ 10 Økonomi

 • Pengene plasseres i bank og konto disponeres av kasserer og styreleder, med deres forpliktende underskrifter.

 • Økonomisk ansvar:

  • Elvenøkk har intet økonomisk ansvar for medlemmers eiendeler under øvinger eller forestillinger, på eller utenfor øvingslokale.

  • Medlemmer som påfører Elvenøkk økonomiske utlegg i form av skade relatert til teaterets eiendom, eller øvingslokalene, kan avkreves erstatning.

  • Elvenøkk har ansvar for forsikring av utøvere under øvinger og forestillinger.

 • Regnskapet skal alltid foreligge til styrets så vel som til revisors ettersyn.

 • Regnskapsåret er fra 01.01 – 31.12.§11 Oppløsning

Forslag til oppløsning må sendes styret og behandles på ordinært årsmøte. Vedtas forslaget

må det innen 3 måneder innkalles til ekstraordinært årsmøte, som også må vedta forslaget

med 2/3 flertall hvis det skal ha gyldighet. Økonomisk overskudd, inkludert verdi av utstyr

skal ved oppløsning tilfaller  Lenseteateret Fetsund lenser.


§12 Ikrafttredelse

Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet 20. April 2015